Medezeggenschapsraad

MR

Ouders en verzorgers kunnen onze school actief meehelpen door lid te worden van de ouderraad (OR) of de medezeggenschapsraad (MR).
De ouderraad ondersteunt en organiseert vooral leuke activiteiten.
De MR houdt zich bezig met het beleid van de school. Zij waarborgen dat de stem van ouders meegewogen wordt in bepaalde kwesties. Zij nemen initiatief om bepaalde zaken te bespreken en te agenderen. Zij doen gevraagd en ongevraagd suggesties om zaken te verbeteren. Zij zijn alert op wat er leeft bij kinderen en ouders. 
De MR is als controlerend orgaan verbonden aan deze school en wordt gezien als zeer waardevol. 
U kunt de MR-leden bereiken via het e-mailadres MR@deontdekking.skbg.nl

GMR

Naast de MR op iedere school, is er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle scholen van onze stichting SKBG. Dit is in overeenstemming met de wet op de medezeggenschap (WMS). Deze GMR biedt ruimte aan een afvaardiging van iedere school. De GMR geeft advies en heeft instemmingsrecht op het beleid van de overkoepelende stichting.
Vanuit onze oudergeleding zijn er twee ouders die lid zijn van de GMR.

Beleidszaken

De MR van onze school bestaat uit vier leden waaronder twee ouders. De directeur treedt op als adviserend lid. De leden worden gekozen door een achterban. Dankzij de MR hebben ouders en andere betrokkenen meer inspraak en verantwoordelijkheid in de school. De school heeft voor verschillende beleidszaken advies en instemming nodig van de MR. Denk dan bijvoorbeeld aan schooltijden, vakantieregeling, het schoolplan en nog veel meer. 

De MR komt 4x per schooljaar samen om te vergaderen en heeft 1x per schooljaar een gezamenlijk MR/GMR bijeenkomst.

Leden van de MR

Voorzitter:
Jeroen Boom (ouder)

Secretaris/notulist:
Annemarie Brummelman (leerkracht)
e-mail: MR@deontdekking.skbg.nl

Leden:
Jeroen Boom (ouder)
Roy ter Welle (ouder)
Annemarie Brummelman (leerkracht)
Margriet de Kievid (leerkracht)

Om stilstand te voorkomen

moet je regelmatig even stilstaan!